Редакція працює

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Н.

Знайдено документів: 1141

№10, 2021

Н. А. Канцедал

к. е. н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавський державний аграрний університет

Ю. А. Канцедал

здобувач вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, Полтавський державний аграрний університет

ПАРАДОКСИ БОРОТЬБИ З ФІКТИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ТА СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД

N. A. Kantsedal

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian University

Y. A. Kantsedal

Higher education applicant, Educational program on specialty 071 “Accounting and Taxation”, Poltava State Agrarian University

PARADOXES OF FIGHTING AGAINST FICTITIOUS OPERATIONS IN UKRAINE’S ECONOMY AND WAYS TO OVERCOME THEM IN CRISIS PERIOD

№10, 2021

Н. В. Германюк

к. е. н., старший викладач кафедри аграрного менеджменту та маркетингу,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна

РОЛЬ КОМУНІКАЦІЙ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ

N. Germaniuk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Agrarian Management,National Agrarian University, Ukraine, Vinnytsia

THE ROLE OF COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL PROCESSES

№10, 2021

О. А. Темченко

д. т. н., професор, Навчально-науковий економічний інститут, кафедра економіки та підприємництва, Державний університет економіки і технологій

Н. А. Шевчук

к. т. н., доцент, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

І. І. Криштопа

професор кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

С. В. Салоїд

к. е. н., доцент, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

СТРАТЕГІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

O. Temchenko

Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Economics and entrepreneurship, Economics institute, State University of economics and technology, Kryvyi Rih, Ukraine

N. Shevchuk

Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Economics and entrepreneurship, Economics institute, State University of economics and technology, Kryvyi Rih, Ukraine

I. Kryshtopa

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Tax Management and Financial Monitoring, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

S. Saloid

PhD in Economics, Associate Professor, Faculty of Management and Marketing, Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

STRATEGIC ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF LOGISTICS SOLUTIONS TO INCREASE THE COMPETITIVE POSITION OF THE ENTERPRISE

№10, 2021

Н. М. Андрєєва

д. е. н., професор, головний науковий співробітник відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ

Г. О. Тютюнник

к. е. н., науковий співробітник відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ДЕТЕРМІНАНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

N. Andryeyeva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Senior Researcher of the Department of Economic and Ecological Problems of Coastal Regions, Institute of Market Problems and Economic and Ecological Research of NASU

H. Tiutiunnyk

PhD in Economics, Researcher of the Department of Economic and Ecological Problems of Coastal Regions,Institute of Market Problems and Economic and Ecological Research of NASU

INSTITUTIONAL AND INVESTMENT-INNOVATIVE PROVISION OF ECOLOGICALLY SAFE LAND USE IN UKRAINE: DETERMINANTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

№9, 2021

С. А. Бурлан

к. е. н., доцент, професор кафедри обліку та аудиту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили; сертифікований аудитор

Н. В. Каткова

к. е. н., доцент, професор кафедри «Облік і економічний аналіз», Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

S. Burlan

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Petro Mohyla Black Sea National University; certified auditor

N. Katkova

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Economic Analysis, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE AUDIT OF FINANCIAL INVESTMENTS ON THE ENTERPRISE

№9, 2021

Н. В. Бахур

головний консультант сектору регіональних стратегій центру регіональних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень

КРАУДФАНДИНГ ТА КРАУДСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ТА ГРОМАД

N. Bakhur

Chief Consultant of the Sector of Regional Strategies Center for Regional Studies,The National Institute for Strategic Studies

CROWDFUNDING AND CROWDSOURCING AS TOOLS TO STIMULATE THE DEVELOPMENT OF REGIONS AND HROMADAS

№9, 2021

Р. О. Савченко

к. е. н., доцент, головний бухгалтер, Поліський національний університет, м. Житомир, Україна

Н. М. Савченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет,м. Житомир, Україна

О. М. Ганяйло

к. е. н, доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

ОЦІНКА ТА КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ПОДІЛ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

R. Savchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Chief Accountant, Polissia National University, Zhytomyr, Ukraine

N. Savchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting,Taxation and Audit, Polissia National University, Zhytomyr, Ukraine

О. Hanyaylo

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Кyiv, Ukraine

EVALUATION AND CLASSIFICATION OF INTANGIBLE ASSETS

№9, 2021

Н. М. Штефан

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу і фінансів,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

В. С. Михайліченко

магістр кафедри економічного аналізу і фінансів,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ В УПРАВЛІННІ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

N. Shtefan

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Analysis and Finance,National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

V. Mykhailichenko

Master's student of the Department of Economic Analysis and Finance,National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

MATHEMATICAL METHODS AND MODELS IN THE MANAGEMENT OF THE PROFIT OF AN ENTERPRISE

№9, 2021

К. М. Краус

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка

Г. М. Поченчук

д. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЦИФРОВА ІНФРАСТРУКТУРА В УМОВАХ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ТА НОВОЇ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ВІДНОСИНАМИ

K. Kraus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

G. Pochenchuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Management and Administration,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

DIGITAL INFRASTRUCTURE IN THE CONDITIONS OF VIRTUALIZATION AND NEW QUALITY OF ECONOMIC RELATIONS MANAGEMENT

№9, 2021

Н. О. Федяй

к. е. н., молодший науковий співробітник,Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

N. Fediai

PhD in Economics, Junior Researcher,State Organization “Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine”

EFFICIENCY OF STRATEGIC MANAGEMENT OF SEA PORT DEVELOPMENT OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»